Skip to Content

Algemene voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn, tenzij anders is overeengekomen, van toepassing
  op alle offertes en overeenkomsten van of met Just IT bv en alle daarmee
  verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende
  aard.

1.2 Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Just IT bv gedaan zijn
  vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud als levertijd betreft en vervallen
  na 30 dagen.
 2. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever voor
  akkoord getekende offerte of contract door Just IT bv is ontvangen en
  geaccepteerd.
 3. Aanvullingen
  op en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts met wederzijds
  goedvinden tot stand komen.

1.3 Duur en beëindiging

 1. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen worden beëindigd door
  schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een
  opzegtermijn van 2 maanden.
 2. Just IT bv
  heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke
  tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Opdrachtgever in
  staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft
  aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen
  heeft verloren. Opdrachtgever heeft
  alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

1.4 Levertijd

 1. De door Just IT bv opgegeven levertijden zijn indicatief en zijn
  nimmer te beschouwen als een fatale termijn. De enkele overschrijding van
  een genoemde levertijd brengt Just IT bv niet in verzuim.

1.5 Ontoerekenbare tekortkomingen

 1. In aanvulling van al hetgeen in de wet en jurisprudentie onder
  ontoerekenbare tekortkomingen wordt verstaan, leveren ook de volgende
  omstandigheden ontoerekenbare tekortkoming van Just IT bv op:
  1. tekortschietende inzetbaarheid van betrokken uitvoerende personen,
   bijvoorbeeld als gevolg van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke
   onmisbaarheid, werkstakingen, of beëindiging van dienstverband,
   overeenkomst van opdracht of freelance-contract;
  2. vertraging bij of tekortkoming door toeleveranciers.
 2. Indien de ontoerekenbare tekortkoming niet langer dan twee maanden
  duurt, behoudt Just IT bv zich het recht voor de uitvoering van de
  overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheden die de
  ontoerekenbare tekortkoming opleveren zich niet meer voordoen. Indien de
  ontoerekenbare tekortkoming langer dan twee maanden duurt, zijn beide
  partijen gerechtigd de overeenkomst tussentijds te beëindigen
  zonder inachtneming van enige opzegtermijn. Just IT bv behoudt zich alsdan
  het recht voor betaling te vorderen van prestaties die bij de uitvoering
  van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat is gebleken van de
  omstandigheden die de ontoerekenbare tekortkoming opleverden.

1.6 Prijzen

 1. Is met Opdrachtgever een vaste prijs overeengekomen dan zal deze vaste
  prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde
  werkzaamheden en diensten van Just IT bv. Eventuele werkzaamheden en
  diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van
  Opdrachtgever door Just IT bv worden geleverd, hierna te noemen
  "meerwerk", zullen indien en voor zover hiermee meer dan 10% van
  de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie aan
  Opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 2. De navolgende omstandigheden kunnen aanleiding geven tot meerwerk en
  daarmee tot afrekening op de wijze als in artikel 1.6 lid 1 voorzien:
  1. uitbreiding of wijziging van analyse, pakket van eisen en wensen of
   ontwerp, nadat deze door Opdrachtgever is goedgekeurd;
  2. eisen, wensen, randvoorwaarden of verwachtingen van Opdrachtgever die
   ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet, of niet in volle
   omvang, of onvoldoende duidelijk aan Just IT bv kenbaar zijn gemaakt;
  3. gebreken en tekortkomingen in producten of diensten van derden, die
   door Just IT bv in redelijkheid niet waren te voorzien dan wel waarop
   Just IT bv weinig of geen invloed kan uitoefenen;
  4. tekortschietende medewerking van Opdrachtgever bij de uitvoering van
   de overeenkomst.
 3. Opdrachtgever wordt geacht met de uitvoering van meerwerk en de
  daaraan verbonden kosten te hebben ingestemd wanneer Opdrachtgever de
  uitvoering van het meerwerk heeft laten plaatsvinden zonder blijk te geven
  dat dat niet werd gewenst.
 4. Werkzaamheden waarvoor geen vaste prijs is overeengekomen, zullen op
  grond van nacalculatie en tegen de overeengekomen tarieven aan
  Opdrachtgever in rekening worden gebracht. Zijn vooraf geen tarieven
  overeengekomen, dan worden de tarieven bepaald op grond van de bij Just IT
  bv gebruikelijke methoden.
 5. Just IT bv is gerechtigd om boven op de overeengekomen prijs
  wachttijden in rekening te brengen, indien Just IT bv niet op de
  afgesproken tijd de werkzaamheden kan uitvoeren ten gevolge van aan
  Opdrachtgever toe te rekenen oorzaken.
 6. Indien in de offerte een "richtprijs" is opgenomen, dan
  geeft het vermelde bedrag niet meer aan dan een vrijblijvende schatting
  van de kosten.
 7. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van
  overheidswege worden opgelegd.
 8. Just IT bv heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen
  worden uiterlijk twee maanden voordat deze ingaan aan Opdrachtgever bekend
  gemaakt. Opdrachtgever is alsdan gerechtigd binnen zeven werkdagen na de
  kennisgeving de overeenkomst te beëindigen per de datum van
  inwerkingtreding van de wijziging.

1.7 Betalingsvoorwaarden

 1. Facturering vindt eenmaal per maand plaats.
 2. Just IT bv
  is steeds gerechtigd voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening middels een factuur een of meer verrekenbare voorschotten
  te verlangen, maximaal ter grootte van de te verwachten prestaties in een
  periode van twee maanden vooruit. Bij gebreke van betaling daarvan is Just
  IT bv bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te
  staken.
 3. Facturen dienen uiterlijk 30 dagen na factuurdatum te zijn voldaan inclusief BTW en
  op de door Just IT bv aan te wijzen bank- of girorekening. Bij
  niet-tijdige betaling is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is,
  ook zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling, vanaf de vervaldatum
  een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de geldende wettelijke rente.
  Indien Just IT bv zijn vordering op Opdrachtgever ter incasso uit handen
  geeft, is Opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten welke
  met incasso gemoeid zijn, verschuldigd, waarbij de buitengerechtelijke
  incassokosten door partijen gefixeerd worden op 15% van de hoofdsom en
  rente met een minimum van 250,00 euro, exclusief BTW.
 4. Opdrachtgever dient eventuele bezwaren tegen de factuur van Just IT bv binnen twee weken
  na factuurdatum aan Just IT bv schriftelijk kenbaar te maken, bij gebreke
  waarvan Opdrachtgever geacht wordt in te hebben gestemd met de hoogte van
  het factuurbedrag.

1.8 Intellectuele eigendomsrechten

 1. De intellectuele eigendomsrechten op het door Just IT bv vervaardigde
  materiaal berusten bij Just IT bv.
 2. Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval,
  overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor
  overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

1.9 Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zullen over en weer geheimhouding in acht nemen ten aanzien
  van alle gegevens waarvan de betreffende partij in een door de onderhavige
  voorwaarden beheerste verhouding kennis heeft gekregen, en waarvan
  duidelijk moet zijn dat de wederpartij geheimhouding daarvan wenst.

1.10 Aansprakelijkheid, vrijwaringen en uitsluitingen

 1. Voor zover Just IT bv bij zijn activiteiten afhankelijk is van de
  medewerking, diensten en leveranties van derden, kan Just IT bv op geen
  enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook
  voortkomend uit deze relaties met Just IT bv of het verbreken ervan
  ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie
  met Just IT bv.
 2. Just IT bv is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van
  onvolkomenheden of tekortkomingen in apparatuur of programmatuur die is
  vervaardigd door anderen dan Just IT bv, daaronder begrepen de door Just
  IT bv meegeleverde of bij Opdrachtgever aanwezige pakketsoftware,
  software-componenten of runtime-faciliteiten van derden.
 3. Indien de aansprakelijkheid van Just IT bv voor schade van
  Opdrachtgever al moet worden aangenomen, dan zal zijn aansprakelijkheid
  beperkt zijn tot vergoeding van de vervangende schade tot maximaal
  tweemaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl.
  BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een
  looptijd van meer dan 6 maanden, wordt de bedongen prijs gesteld op het
  totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor 6 maanden. Iedere
  aansprakelijkheid van Just IT bv voor enige andere vorm van schade is
  uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm
  dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens
  gederfde omzet of winst.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich
  verzetten tegen beschikbaarstelling aan Just IT bv van apparatuur,
  programmatuur of materialen met het doel van gebruik, bewerking of
  verbetering en Opdrachtgever vrijwaart Just IT bv tegen elke actie welke
  is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of
  bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.
 5. Just IT bv aanvaardt geen aansprakelijkheid indien door hem verstrekte
  programmatuur op een andere wijze wordt gebruikt dan waarvoor zij is
  ontwikkeld of bestemd, noch indien de door hem verstrekte programmatuur
  door Opdrachtgever of door derden is gewijzigd of aangevuld.
 6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de inhoud van de door hem
  aangeleverde teksten of ander ter beschikking gesteld materiaal.
 7. De maximale aansprakelijkheid van Just IT bv kan per klant, uitgedrukt in euro's, nooit meer dan 1.250.000,00 euro bedragen.

1.11 Wijziging van de voorwaarden

 1. Just IT bv behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of
  aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten
  met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke
  bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien Opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil
  accepteren, kan hij tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van
  kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

1.12 Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden
  ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene
  voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Just IT bv en
  Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging
  van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij
  zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde
  bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is
  bij uitsluiting het Nederlands recht van toepassing.
 3. Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of
  daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te
  Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

2 Ontwikkeling van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Ontwikkeling van
programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van
deze algemene voorwaarden, van toepassing indien Just IT bv in opdracht van
Opdrachtgever programmatuur ontwikkelt.

2.1 Programmatuur en gebruiksrecht

 1. Onder programmatuur wordt verstaan: alle op daartoe geëigende
  dragers vastgelegde, al dan niet voor machines leesbare instructies voor
  het doen functioneren van enige geautomatiseerde voorziening of voor het
  verwerken van gegevens daarin, alsmede rechtstreeks daarop betrekking
  hebbende documentatie en met inbegrip van voorbereidend en beschrijvend
  ontwerpmateriaal.
 2. Opdrachtgever verkrijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare
  recht tot toepassing voor eigen gebruik van de programmatuur in zijn
  bedrijf of organisatie.
 3. De programmatuur mag door Opdrachtgever uitsluitend in zijn eigen
  bedrijf of organisatie worden gebruikt op de verwerkingseenheden en voor
  een bepaald aantal of soort gebruikers of aansluitingen waarvoor het
  gebruiksrecht is verstrekt. Voor zover daarover niets is overeengekomen
  wordt het gebruiksrecht van Opdrachtgever geacht te zijn verstrekt voor
  die verwerkingseenheden en aantal aansluitingen waarop de programmatuur
  voor de eerste keer werd gebruikt respectievelijk was aangesloten.
 4. Ander gebruik van de programmatuur, daaronder begrepen iedere vorm van
  beschikbaarstelling daarvan aan derden, is niet geoorloofd.
 5. Indien en voor zover dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen,
  kan de broncode van de programmatuur en de bij de ontwikkeling van de
  programmatuur voortgebrachte technische documentatie aan Opdrachtgever ter
  beschikking worden gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze
  programmatuur wijzigingen aan te brengen.
 6. Just IT bv is bevoegd tot het nemen van technische maatregelen ter
  bescherming van de programmatuur, terwijl Opdrachtgever is gehouden Just
  IT bv voor dat doel te allen tijde toegang tot de programmatuur te
  verschaffen.
 7. Onverwijld na het eventueel eindigen van het gebruiksrecht van de
  programmatuur zal Opdrachtgever alle in zijn bezit zijnde exemplaren van
  de programmatuur aan Just IT bv retourneren. Indien partijen zijn
  overeengekomen dat Opdrachtgever bij het einde van het gebruiksrecht de
  betreffende exemplaren zal vernietigen, zal Opdrachtgever van zodanige
  vernietiging Just IT bv onverwijld schriftelijk melding maken.

2.2 Programmatuur van toeleverancier

 1. Indien en voor zover Just IT bv programmatuur van derden aan
  Opdrachtgever ter beschikking stelt, zullen, mits zulks door Just IT bv
  schriftelijk aan Opdrachtgever is meegedeeld, voor wat betreft die
  programmatuur de voorwaarden van die derden van toepassing zijn met
  terzijdestelling van het bepaalde in deze voorwaarden. Opdrachtgever
  aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden. Just IT bv zal deze
  voorwaarden aan Opdrachtgever op diens eerste verzoek toezenden.

2.3 Aflevering, reclame en acceptatietest

 1. Just IT bv zal de te ontwikkelen programmatuur aan Opdrachtgever conform de
  schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren en installeren, dit
  laatste slechts indien een door Just IT bv uit te voeren installatie
  schriftelijk is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever dient de geleverde programmatuur bij aflevering, althans zo spoedig
  mogelijk, te (laten) testen, teneinde zich ervan te vergewissen of het
  geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, in het bijzonder of de programmatuur
  voldoet aan de overeengekomen functionele specificaties, een en ander
  ongeacht of reeds een acceptatietest heeft plaatsgevonden.
 3. Indien een (onderdeel van) de programmatuur niet voldoet aan de overeengekomen
  functionele specificaties, hierna aan te duiden met "defect",
  dient Opdrachtgever dit defect, op straffe van verval van zijn rechten uit
  artikel 2.5, uiterlijk binnen één maand na levering van de
  programmatuur aan Just IT bv te melden. Just IT bv wordt geacht conform de
  overeenkomst te hebben geleverd indien en voor zover Opdrachtgever niet
  binnen de termijn van een maand melding heeft gemaakt van een defect.
 4. Indien een acceptatietest schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de testperiode
  veertien dagen na terbeschikkingstelling of, indien een door Just IT bv
  uit te voeren installatie schriftelijk is overeengekomen, na voltooiing
  van de installatie. Gedurende de testperiode is het Opdrachtgever niet
  toegestaan de programmatuur voor productieve of operationele doeleinden te
  gebruiken.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de
  programmatuur defecten bevat die de voortgang van de acceptatietest
  belemmeren, zal Opdrachtgever Just IT bv hierover schriftelijk
  gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode onderbroken wordt
  totdat de programmatuur zodanig is aangepast dat die belemmering is
  opgeheven.
 6. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest blijkt dat de
  programmatuur defecten bevat, zal Opdrachtgever Just IT bv uiterlijk op de
  laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en
  gedetailleerd testrapport over de defecten informeren. Just IT bv zal zich
  naar beste vermogen inspannen de gemelde defecten binnen een redelijke
  termijn te herstellen, onverminderd het bepaalde in artikel 2.5.

2.4 Defecten in programmatuur

 1. Een defect
  kan slechts worden onderzocht en hersteld nadat Opdrachtgever het defect
  gedetailleerd omschreven bij Just IT bv heeft aangemeld overeenkomstig de
  procedures die Just IT bv hiertoe bekend heeft gemaakt en Opdrachtgever
  alle door Just IT bv noodzakelijk geachte informatie heeft verstrekt over
  de omstandigheden waaronder het defect zich heeft voorgedaan. Indien geen
  procedures bekend zijn gemaakt, volstaat een schriftelijke mededeling van
  Opdrachtgever.
 2. Na afloop
  van de in artikel 2.4 lid 3 genoemde termijn is Just IT bv niet gehouden
  eventuele defecten te herstellen, tenzij er tussen partijen een
  onderhoudsovereenkomst is afgesloten dat zodanig herstel omvat.
 3. Een defect
  kan slechts worden hersteld indien deze reproduceerbaar is.
 4. Just IT bv
  kan zijn gebruikelijke tarieven en de kosten van onderzoek en herstel in
  rekening brengen indien:
  1. uit nader onderzoek blijkt dat geen sprake is van een defect in de
   door Just IT bv vervaardigde programmatuur; of
  2. de defecten bij het uitvoeren van de overeengekomen acceptatietest
   hadden kunnen worden vastgesteld; of
  3. de programmatuur door anderen dan Just IT bv is gewijzigd; of
  4. sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van
   Opdrachtgever; of
  5. sprake is van andere niet aan Just IT bv toe te rekenen oorzaken,
   waaronder begrepen beperkingen, gebreken of tekortkomingen in apparatuur
   of programmatuur van anderen dan Just IT bv.
 5. Verminkte
  of verloren gegane gegevens worden niet hersteld.
 6. Just IT bv
  garandeert niet dat de programmatuur zonder onderbreking of defecten zal
  werken of dat alle defecten zullen worden verbeterd.

3 Onderhoud van programmatuur

De in dit hoofdstuk "Onderhoud van
programmatuur" vermelde bepalingen zijn, naast de Algemene Bepalingen van
deze algemene voorwaarden en de bepalingen in het hoofdstuk "Ontwikkeling
van programmatuur" van toepassing indien voor de programmatuur een
onderhoudsovereenkomst is gesloten of indien in de gebruiksvergoeding van de
programmatuur onderhoud is inbegrepen.

3.1 Onderhoudsverplichtingen

 1. Just IT bv zal naar beste vermogen defecten herstellen in nieuwe
  versies van de programmatuur, onverminderd het bepaalde in paragraaf 2.5.
  De resultaten zullen afhankelijk van de urgentie op de door Just IT bv te
  bepalen wijze en termijn aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
 2. Een defect wordt onderzocht op voorwaarde dat deze zich voordoet in
  een versie van de programmatuur die op dat moment door Just IT bv
  onderhouden wordt en Opdrachtgever alle door Just IT bv verstrekte
  wijzigingen en aanvullingen in die versie heeft aangebracht.
 3. Just IT bv zal bij het beschikbaar komen van verbeterde versies van de
  programmatuur deze aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Drie maanden
  na het beschikbaar stellen van een verbeterde versie is Just IT bv niet
  meer verplicht tot het herstellen van eventuele defecten in de oude versie
  en tot het verlenen van ondersteuning met betrekking tot de betreffende
  oude versie. Voor het ter beschikking stellen van een versie met nieuwe mogelijkheden
  en functies kan Just IT bv van Opdrachtgever verlangen dat deze een nieuwe
  overeenkomst met Just IT bv aangaat en dat voor de terbeschikkingstelling
  een nieuwe vergoeding wordt betaald.
 4. Indien Opdrachtgever niet gelijktijdig met het aangaan van de
  overeenkomst tot terbeschikkingstelling van de programmatuur een
  onderhoudsovereenkomst met Just IT bv is aangegaan, kan Just IT bv door
  Opdrachtgever niet gehouden worden op een later moment wel een
  onderhoudsovereenkomst aan te gaan.